Okinawa

Tokio / Tokyo

Yokohama

Kyoto

Mount Daihieihieizan

Amanohashidate

Osaka

Hiroshima

Fukuoka