China

Puning

Emei Shan

Le Shan

Chengdu

Xi'an

Mutianyu

Beijing

Shanghai

Zhouzhuang